description powrót do Łowcy Gier description

Polityka prywatności i polityka cookies serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

Niniejsza Polityka prywatności określa prawa i obowiązki Użytkowników serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl.

§ 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies serwisu internetowej bazar.lowcygier.pl:

 1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 2. Operator – oznacza Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);
 3. Administrator – Administrator danych osobowych – Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);
 4. Serwis – oznacza serwis działający pod adresem internetowym https://bazar.lowcygier.pl/;
 5. Konto Użytkownika – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom; Konto tworzone jest w wyniku rejestracji i jest aktualizowane na podstawie danych Użytkownika;
 6. Odwiedzający – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet, bez zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik.
 7. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet (Odwiedzającego), po zalogowaniu się jako użytkownik serwisu.

§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności Serwisu to dokument, który dotyczy ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Odwiedzających. Polityka określa zasady dbania o prywatność Użytkowników i Odwiedzających w oparciu o następujące przepisy prawa:
  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO);
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000);
  3. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123);
  4. ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z 2018 r., poz. 1954 ze zm.).
 2. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego połączenia. Informacje przesyłane i odbierane przez Serwis są prywatne.

§ 4 PRZEGLĄDANIE ZASOBÓW SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Przechowywanie zapytań kierowanych przez Użytkowników do serwera nie wymaga przetwarzania Danych Osobowych, ponieważ dane nie są kojarzone z konkretnymi Odwiedzającymi przeglądającymi strony Serwisu. Zasoby przeglądane przez Użytkownika identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 1. publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 2. nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 3. nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 4. czasu nadejścia zapytania;
 5. pierwszego wiersza żądania http;
 6. kodu odpowiedzi http;
 7. liczby wysłanych przez serwer danych;
 8. adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 9. informacji o przeglądarce Użytkownika;
 10. informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

§ 5 POLITYKA COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez Serwis na urządzeniu końcowym Odwiedzającego w związku z korzystaniem przez Odwiedzającego z Serwisu.
 2. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek Danych Osobowych i adresowych Odwiedzającego, ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika „cookies” pozwala wyłącznie określić profil informacji, jakimi Odwiedzający jest zainteresowany. W ten sposób zebrane dane umożliwiają badanie zagregowanego ruchu Odwiedzających w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
 3. Celem stosowania techniki „cookies” jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zbieranie anonimowych statystyk pomagających ustalić, w jaki sposób wykorzystywane są treści zamieszczone w Serwisie oraz prezentowanie Odwiedzającym informacji i reklam dostosowanych do jego preferencji.
 4. Odwiedzający może sam zdecydować o tym, w jaki sposób cookies zapisywane są na jego komputerze. W tym celu należy zmienić ustawienia/preferencje w przeglądarce www. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek zwykle pozwalają na zapisywanie cookies. Korzystając z Serwisu Odwiedzający wyraża zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Możliwe jest również korzystanie z Serwisu bez stosowania i zapisywania plików cookies, jednak wtedy nie wszystkie funkcje serwisu mogą być dostępne.
 5. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 6. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 7. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
 8. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
 9. „reklamowe” – dopasowujące reklamy w innych serwisach do preferencji Odwiedzającego;

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W Serwisie przetwarzane są następujące kategorie danych Użytkowników: adres email, dane behawioralne dotyczące aktywności w Serwisie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
 2. Administratorem danych osobowych Odwiedzających, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz Użytkowników, a także podmiotów, które zgłosiły reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu, jest Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych) opłaconym w całości.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu prowadzenia Konta Użytkownika oraz zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu przewidzianych dla Użytkownika.
 4. Dane osobowe podmiotów, które zgłosiły reklamację, przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi w Serwisie.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe podmiotów, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotów, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na żądanie organów nadzorujących przestrzeganie prawa, innych organów administracji publicznej, Policji oraz innych służb. Udostępnienie danych osobowych w takim przypadku nie wymaga zgody osób, których dane są udostępniane.
 7. Podmiotom, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, oraz prawo do żądania przeniesienia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podmiotom, o których mowa w ust. 3-5 powyżej, przysługuje prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub natura stosunku prawnego łączącego wskazany podmiot i Administratora.
 9. Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom trzecim w celu korzystania z usług dostawcy poczty elektronicznej, zapewnienia obsługi prawnej oraz korzystania z serwisu IT.
 11. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być powierzane zewnętrznym podmiotom realizującym usługi na rzecz Operatora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi obsługi prawnej, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych realizowanych dla Operatora). W szczególności dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane następującym podmiotom i w następującym zakresie:
  • DigitalOcean (GDPR) – usługa hostingu stron internetowych, przechowuje wszystkie dane serwisu.
  • Google Analytics – adres IP, przeglądarka i dane o lokalizacji, historia nawigacji w witrynie.

§ 7 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i polityce cookies Serwisu w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Polityki prywatności Serwisu może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
 2. Zapytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności i polityki cookies Serwisu, w tym przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i polityki prywatności należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: moderator@bazar.lowcygier.pl.

Ostanie zmiany w Polityce prywatności i polityce cookies Serwisu zostały wprowadzone w dniu 27.03.2023 r.