description powrót do Łowcy Gier description

Regulamin działania serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl

§ 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SERWISIE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl.
 2. Operatorem Serwisu jest Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);
 3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym https://bazar.lowcygier.pl/.
 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.

§ 2 SŁOWNICZEK POJĘĆ

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl:

 1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 2. Operator – oznacza Łowcy Gier Bryks Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/3.15, 90-318, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000916308., posiadająca REGON: 389668713, NIP: 7252311223, o kapitale zakładowym w wysokości 13 200 PLN (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych);
 3. Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego bazar.lowcygier.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Odwiedzających oraz Użytkowników Serwisu;
 4. Polityka prywatności – oznacza Politykę prywatności i polityka plików cookies serwisu bazar.lowcygier.pl udostępnionej w serwisie;
 5. Serwis – oznacza serwis działający pod adresem internetowym https://bazar.lowcygier.pl/;
 6. Odwiedzający – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet, bez zarejestrowania się w Serwisie jako Użytkownik.
 7. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet (Odwiedzającego), po zalogowaniu się jako Użytkownik Serwisu, przy czym Użytkownikiem może być wyłącznie osoba posiadająca konto Steam z co najmniej 5 grami na tym koncie oraz posiadająca konto w serwisie https:// lowcygier.pl/.
 8. Konto Użytkownika – wydzielona część Serwisu wraz z zespołem rozwiązań informatycznych pozwalających na korzystanie z wybranych Usług Użytkownikom; Konto tworzone jest w wyniku rejestracji i jest aktualizowane na podstawie danych Użytkownika;
 9. Dane Użytkownika – wszelkie informacje oraz treści, w szczególności zdjęcia, obrazki, wiadomości tekstowe oraz Dane osobowe, które Użytkownik umieszcza w Serwisie;
 10. Oferta – zamieszczona w ramach Serwisu przez Użytkownika.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług przez Operatora, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, Polityki prywatności oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Poprzez Serwis – tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Operatora – Użytkownikom oferowany jest dostęp do usług zgodnie z Regulaminem lub ewentualnymi dodatkowymi warunkami.
 4. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie, ofert sprzedaży i wymiany kluczy do gier (w szczególności kluczy Steam, Origin, Uplay, Battle.net, GOG lub podarunków Steam), wzajemnego komunikowania się pomiędzy Użytkownikami w wiadomościach prywatnych oraz dotarcia ogłoszenia do szerokiego kręgu zainteresowanych.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 6. Operator Serwisu nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
 7. Operator oświadcza, że nie jest sprzedawcą, ani jakąkolwiek stroną transakcji obejmującej sprzedaż lub wymianę gier pomiędzy Użytkownikami. Operator w żadnym zakresie nie pośredniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami.
 8. Operator Serwisu nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
 9. Operator Serwisu nie daje gwarancji działania kluczy oferowanych przez innych Użytkowników w Serwisie oraz nie kompensuje szkód poniesionych w wyniku nieuczciwego postępowania jednej ze stron transakcji.
 10. Operator Serwisu nie weryfikuje sprzedawców ani kupujących i nie ręczy za ich uczciwość, a także nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników w Serwisie.
 11. Operator Serwisu będzie podejmował współpracę z organami ścigania, w zakresie działań Użytkowników związanych z wykorzystaniem Serwisu lub przeprowadzenia transakcji w sposób naruszający powszechnie obowiązujące prawo.
 12. Operator nie odpowiada również za umowy, w tym umowy sprzedaży lub użyczenia, zawarte przez Użytkowników w drodze wymiany oświadczeń woli złożonych w ramach Serwisu – również w korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub w jakikolwiek inny sposób i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takich umów.
 13. Operator Serwisu będzie podejmował działania mające na celu walkę z nieuczciwymi Użytkownikami, takie jak usunięcie konta Użytkownika, usunięcie możliwości zamieszania Ofert w Serwisie oraz blokady na konto Steam oraz adres IP.
 14. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
 15. Wszelkie działania Użytkowników Serwisu powinny być zgodne z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrymi obyczajami. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, Regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Zabrania się w szczególności działalności Użytkowników polegającej na:
  1. kopiowaniu części lub całości Serwisu, w tym w szczególności kodu źródłowego lub wykorzystywaniu go w celach zarobkowych,
  2. pobieraniu w sposób automatyczny i w jakimkolwiek celu jakichkolwiek elementów, Danych Użytkowników, treści publikowanej w Serwisie przez Operatora oraz przez innych Użytkowników,
  3. udostępnianiu danych dotyczących Konta Użytkownika jakiemukolwiek innemu podmiotowi,
  4. rozsyłaniu korespondencji mailowej (spamu) i niezamówionej informacji handlowej, reklam oraz informacji mających charakter komercyjny, reklamowy lub promocyjny w Serwisie, w tym przesyłaniu tego typu informacji lub reklam innym Użytkownikom Serwisu w prywatnych wiadomościach,
  5. ośmieszaniu lub obrażeniu innych osób, w szczególności innych Użytkowników,
  6. prowadzeniu za pośrednictwem Serwisu zbiórek pieniędzy lub zbiórek innego rodzaju oraz promowania tego rodzaju zbiórek bez zgody Operatora,
  7. podejmowaniu jakichkolwiek działań mających cechy agitacji politycznej,
  8. wielokrotnym publikowaniu w Serwisie tych samych lub podobnych treści w szczególności komentarzy,
  9. propagowaniu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie serwisów zamieszczających treści lub proponujących działania naruszające postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub też zasady współżycia społecznego, w tym w szczególności serwisów oferujących treści, których rozpowszechnianie narusza prawa osób trzecich,
  10. używaniu programów (botów) generujących zapytania do serwerów Operatora;
  11. tworzeniu wielu Kont dla jednego Użytkownika, a także tworzeniu kont fikcyjnych;
  12. zamieszczaniu w Serwisie bez zgody Operatora treści lub linków mających na celu promowanie w dowolnej formie innych stron/serwisów internetowych, aplikacji lub produktów i usług mających charakter konkurencyjny w stosunku do działalności Operatora,
  13. podejmowaniu jakichkolwiek innych działań mogących destabilizować pracę Serwisu lub działających na jego szkodę.

§ 4 DOSTĘP DO SERWISU

 1. Operator umożliwia dostęp do Serwisu oraz korzystanie z Usług przez Użytkowników jedynie pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności, weryfikacji posiadania przez Użytkownika konta Steam z co najmniej 5 grami na tym koncie oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego konta w serwisie https://lowcygier.pl/.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna z zawarciem Umowy. Brak akceptacji postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności lub zmian tychże dokumentów oznacza brak możliwości korzystania z Usług.
 5. Operator udostępnia Regulamin oraz Politykę Prywatności Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin udostępniony jest pod adresem: https://bazar.lowcygier.pl/rules; Polityka udostępniona jest pod adresem: https://bazar.lowcygier.pl/privacy.
 6. Użytkownik w celu prawidłowego korzystania z Serwisu powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia końcowego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.
 7. Informacje o plikach cookies używanych w Serwisie znajdują się w Polityce Prywatności.
 8. Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji w Serwisie, oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu:
  1. weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
  2. dołączenie do e-maila potwierdzającego rejestrację linku prowadzącego do treści Regulaminu oraz linku prowadzącego do treści Polityki prywatności,
  3. weryfikację zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Politykę Prywatności poprzez weryfikację zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z każdym z tych dokumentów.

§ 5. REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu takich jak m.in.:
  1. Kupowanie produktów umieszczanych przez innych Użytkowników w Serwisie;
  2. Zamieszczaniu Ofert w Serwisie przez Użytkowników;
  3. Wymienianie wiadomości prywatnych pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy.
  4. Utworzenie oraz korzystanie z Konta Użytkownika jest dobrowolne oraz bezpłatne, jednak brak Konta Użytkownika uniemożliwia korzystanie z części funkcjonalności Serwisu, w szczególności z funkcjonalności wskazanych w ust. 1.
  5. Rejestracja do Serwisu, następuje poprzez zalogowanie się na konto Steam, w którym Użytkownik posiada co najmniej 5 gier, podanie swojego loginu Użytkownika w serwisie https://lowcygier.pl/ oraz dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Serwisu z momentem potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego, wysyłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
  6. W sytuacji opisanej w ust. 3 Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez Steam, Operatorowi unikalnego identyfikatora numerycznego dzięki, któremu Operator będzie w stanie zidentyfikować profil Użytkownika Społeczności Steam i uzyskać dostęp do informacji o koncie Użytkownika w oparciu o ustawienia prywatności profilu Steam. Steam przekazuje Operatorowi jedynie dane w zakresie: nazwy użytkownika Steam, jego ID oraz zdjęcie profilowe, o ile zostało dodane w profilu Steam. Operator nie pozyskuje innych danych od operatora Steam.
  7. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że podane przez Użytkownika dane są prawdziwe, oraz że Użytkownik jest uprawniony do dysponowania tymi danymi, a także do dysponowania wskazanym kontem poczty e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie Danych nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
  8. Informacje przekazywane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie, w tym m.in. Nazwa Użytkownika, mogą być moderowane przez Operatora, co oznacza, iż Operator może odmówić opublikowania ich w Serwisie, oraz/lub zablokować Konto Użytkownika lub dokonać edycji tych danych, jeżeli podawane przez niego dane będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, w szczególności zawierają treści wulgarne lub obsceniczne, propagują nienawiść, systemy totalitarne.
  9. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym w szczególności hasła. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia wskazanych danych osobom trzecim.
  10. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie.
  11. W przypadku wprowadzenia przez Operatora możliwości rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie z użyciem konta Użytkownika w innym portalu, założenia Konta za pośrednictwem takiego portalu wymagało będzie przekazania Serwisowi przez ten portal następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, a także adres e-mail, na co Użytkownik korzystający z takiej możliwości rejestracji wyraża zgodę.

§6. USUNIĘCIE KONTA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Konta Użytkownika na adres e-mail: moderator@bazar.lowcygier.pl. Po otrzymaniu oświadczenia Operator usunie Konto Użytkownika niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 14 dni. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje, iż dalsze świadczenie usług przeznaczonych dla Użytkowników jest niemożliwe. Usunięcie Konta Użytkownika i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy w tym zakresie.
 2. Po usunięciu Konta Użytkownika Operator może korzystać z zamieszczonych w Serwisie treści zamieszczonych przez tego Użytkownika poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i ich udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu. Treści mogą być wykorzystywane przez Operatora po ich uprzednim zanonimizowaniu. Użytkownik zobowiązuje się wobec Operatora do niewykonywania osobistych praw autorskich do treści, w szczególności w zakresie oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem lub nazwą użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za umożliwienie Operatorowi korzystania z tych treści. Niezależnie od uprawnienia przyznanego Operatorowi na podstawie niniejszego ustępu, Użytkownik może samodzielnie korzystać z tych treści.

§7. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ OPERATORA

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa Operator może czasowo zawiesić uprawnienia Użytkownika do korzystania z Serwisu. W tym celu Operator kontaktuje się z Użytkownikiem i informuje o zachowaniu, które spowodowało zawieszenie uprawnień. Użytkownik ma prawo odpowiedzieć oraz wyjaśnić swoje zachowanie. Operator niezwłocznie rozpatruje odpowiedź Użytkownika i może cofnąć zawieszenie uprawnień lub podtrzymać swoją decyzję o zawieszeniu. W przypadku podtrzymania decyzji o zawieszeniu uprawnień Operator uzasadnia decyzję przekazując taką informację Użytkownikowi.
 2. W przypadku rażącego naruszenia zasad korzystania z Serwisu określonych w niniejszym Regulaminie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa Operator może usunąć Konto, wypowiadając tym samym Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu i skutki korzystania z Serwisu, jeżeli korzystanie nastąpiło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Operator zastrzega, że zakres Usług realizowanych w ramach Serwisu może być zmieniany.
 4. W Serwisie umieszczane mogą być aktywne linki, umożliwiające Użytkownikowi dotarcie do stron internetowych innych niż Serwis; W przypadku stron internetowych innych podmiotów niż Operator, Operator zastrzega, że nie ma wpływu na zawarte na tych stronach treści, ani tych treści nie weryfikuje oraz nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności.

§ 9 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu obejmują:
  1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarkę stron internetowych spełniającą najnowsze standardy www z włączoną obsługą JavaScript i cookies (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Operator usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Operatora, o ile takie dane zostały zapisane.
 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 14 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§10 ZAMIESZCZANIE OFERT W BAZARZE

 1. Zamieszczanie Ofert przez Użytkownika w Serwisie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Prezentowane w Serwisie Oferty i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika maksymalnie 2 ofert tego samego produktu – klucza.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu Oferty. Opis Oferty nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności jak i innych jego cech.
 5. Zamieszczenie Oferty w Serwisie jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że przysługują mu niepodzielnie i bez żadnych ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Oferty zamieszczanej w Serwisie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Z tego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność.
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać w Serwisie Ofert, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem.
 7. Umieszczając Oferty w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. sprzedawania poprawnych i uprzednio nieaktywowanych kluczy lub podarunków, odpowiadających kryteriom wybranym podczas dodawania ogłoszenia.
  2. dbania o aktualność oferty.
  3. Przestrzegania netykiety w opisie oferty. W szczególności zabrania się w tym zakresie:
   • propagowania piractwa oraz umieszczania linków do stron z nielegalnym oprogramowaniem,
   • propagowania przemocy, antyspołecznych poglądów oraz łamania prawa,
   • umieszczania bądź tekstowego nawiązywania do jakiejkolwiek formy pornografii,
   • umieszczania reflinków,
   • namawiania do łamania regulaminu Serwisu,
   • obrażania innych Użytkowników.
 8. Zabrania się publikacji opisu Oferty sprzecznego z ustawionymi parametrami oferty. W szczególności niedozwolone jest wskazywanie w opisie Oferty, że:
  • oferta dotyczy innego przedmiotu, niż podany w procesie dodawania ogłoszenia,
  • cena przedmiotu jest inna, niż podana w procesie dodawania ogłoszenia,
  • typ klucza jest inny, niż podany w procesie dodawania ogłoszenia,
  • sprzedającego interesuje tylko wymiana na inny przedmiot i nie można go kupić za podaną cenę.
 9. Zabrania się wskazywania w opisie Oferty, że na sprzedaż dostępnych jest więcej niż 1 sztuka przedmiotu.
 10. Sprzedający może dopuścić możliwość wymiany towaru będącego przedmiotem Oferty, ale każda oferta musi posiadać określoną cenę sprzedaży. Dopóki sprzedający nie porozumie się w sprawie wymiany i nie zaakceptuje oferty wymiany, sprzedaż jest priorytetem i zarezerwowanie przedmiotu przez dowolnego kupującego odbiera możliwość dokonania wymiany.
 11. Zabrania się tworzenia fikcyjnych Ofert.
 12. Zakazany jest handel kontami z grami.
 13. Zakazane jest oferowanie usługi czy przyjmowanie zamówień.
 14. Zakazane jest linkowanie do ofert wystawionych na innych forach i portalach oraz na serwisach aukcyjnych.
 15. Użytkownicy będący stronami transakcji będącej przedmiotem Oferty we własnym zakresie ponoszą odpowiedzialność za uregulowanie należności podatkowych z tytułu przeprowadzenia transakcji. Operator nie weryfikuje, czy Użytkownicy są płatnikami VAT, ani nie dokonuje jakichkolwiek weryfikacji związanych z należnościami podatkowymi stron transakcji oraz ich obowiązków w tym zakresie.
 16. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Oferty z Serwisu po jej dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
 17. Operator jest uprawniony bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ofertę i inne treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w tym na Bazarze, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ofert, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
 19. Operator uprawniony jest, a Użytkownik wyraża na to zgodę, do wykorzystywania Ofert i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

§11 OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO KLUCZE STANOWIĄCE PRZEDMIOT OFERT

 1. Dokonanie przez Użytkownika rezerwacji klucza stanowiącego element Oferty jest jednoznaczne ze skorzystaniem z Oferty sprzedającego i koniecznością zapłaty za zarezerwowany przedmiot.
 2. Zarezerwowanie przedmiotu odbiera możliwość dokonania wymiany na inne przedmioty,
 3. Kupujący jest zobowiązanych do wyjaśnienia wszelkich niejasności dotyczących Oferty lub jej opisu przed dokonaniem rezerwacji.
 4. Zabrania się wykorzystywania funkcjonalności chargebacków celem oszukiwania sprzedających.

§12 SYSTEM REPUTACJI

 1. W ramach funkcjonowania Serwisu, wprowadzony został system reputacyjny.
 2. Punkty reputacji przyznawane są Użytkownikom za każdą ukończoną transakcję.
 3. Za pozytywny komentarz Użytkownik otrzymuje +1 punkt reputacji.
 4. Za neutralny komentarz Użytkownik nie otrzymuje i nie traci punktów reputacji.
 5. Za negatywny komentarz Użytkownikowi odejmowane są 3 punkty reputacji.
 6. Użytkownik może uzyskać maksymalnie +1 pkt reputacji w ciągu 24 godzin.
 7. Od liczby posiadanych punktów reputacji uzależniona jest maksymalna cena Oferty opublikowanej w Bazarze wg następujących progów:
  Próg 1 9 i mniej reputacji 10 złotych
  Próg 2 10+ reputacji 15 złotych
  Próg 3 25+ reputacji 20 złotych
  Próg 4 50+ reputacji 25 złotych
  Próg 5 100+ reputacji 30 złotych
  Próg 6 200+ reputacji 35 złotych
  Próg 7 300+ reputacji 40 złotych
  Próg 8 500+ reputacji 45 złotych
  Próg 9 750+ reputacji 50 złotych
  Próg 10 1000+ reputacji 55 złotych
 8. Maksymalna liczba Ofert, które Użytkownik może mieć wystawionych w Serwisie w jednym czasie jest uzależniona od liczby punktów reputacji jakie ten Użytkownik posiada. Jeżeli Użytkownik posiada 10 lub mniej punktów reputacji może jednocześnie mieć wystawione w Bazarze nie więcej niż 10 Ofert. Jeżeli Użytkownik ma więcej niż 10 punktów reputacji, może mieć wystawione maksymalnie tyle ofert ile posiada on punktów reputacji.
 9. Utrata punktów reputacji skutkująca obniżeniem Progu o którym mowa w ust. 7 lub zmniejszeniem liczby możliwych do wystawienia Ofert nie skutkuje usunięciem zamieszczonych już przez Użytkownika Ofert.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych, zwłaszcza gdy Użytkownik narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub w sposób rażący narusza Regulamin, Operator może podjąć decyzję o usunięciu wszystkich Ofert Użytkownika.

§ 13 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny.
 2. Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
 4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione.
 5. Nazwy Serwisu i produktów związanych z przedmiotem działalności Operatora oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.
 6. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.

§ 14 REKLAMACJE

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres poczty elektronicznej: reklamacje@bazar.lowcygier.pl.
 2. Reklamacja powinna obejmować:
  1. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
  2. adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
  3. dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  4. wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji decyduje data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora.
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, a także z uwagi na wprowadzenie nowych funkcjonalności w serwisie.
 2. Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: moderator@bazar.lowcygier.pl.
 3. Ostatnie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 27.03.2023 r.